PHPer 面试指南-算法篇

本书的 GitHub 地址:https://github.com/todayqq/PHPerInterviewGuide

算法可以说是大厂的必考题,对于算法,一定要理解其中的精髓、原理。

 • 冒泡排序

冒泡排序的原理:一组数据,比较相邻数据的大小,将值小数据在前面,值大的数据放在后面。

function bubble_sort($arr) 
{ 
  $count = count($arr); 
  if (0 == $count) {
    return false; 
  }

  for($i = 0; $i < $count; $i++){ 
    for($j = 0; $j< $count-1-$i; $j++){
      if($arr[$j] > $arr[$j+1]){
        $temp    = $arr[$j];
        $arr[$j]   = $arr[$j+1];
        $arr[$j+1]  = $temp;
      }
   }
  } 
  return $arr; 
} 

这样的一个数组 array(6, 3, 8, 2, 9, 1),排序过程是怎样的?细节问题不在过多论述,有兴趣可以从扩展阅读中寻找答案。

 • 快速排序

快速排序是对冒泡排序的一种改进。

实现思想是:通过一趟排序将待排记录分割成独立的两部分,其中一部分的关键字均比另一部分记录的关键字小,则可分别对这两部分记录继续进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以达到整个序列有序的目的。

简单来说就是:找到当前数组中的任意一个元素(一般选择第一个元素),作为标的,新建两个空数组,遍历这个数组元素,如果数组的值比标的小,那么就放到左边的数组,否则放到右面的数组,然后再对这两个数组进行同样的操作。

function quick_sort(array $list) {
  $len = count($list);
  if ($len <= 1) {
    return $list;
  }
  $pivotValue = $list[0];
  $left = array();
  $right = array();
  for ($i = 1; $i < $len; $i++) { 
    if ($list[$i] < $pivotValue) {
      $left[] = $list[$i];
    }else{
      $right[] = $list[$i];
    }
  }
  $left = quick_sort($left);
  $right = quick_sort($right);
  return array_merge($left, array($pivotValue), $right);
}
 • 二分查找(折半查找)

实现思想:将表中间位置记录的关键字与查找关键字比较,如果两者相等,则查找成功;否则利用中间位置记录将表分成前、后两个子表,如果中间位置记 录的关键字大于查找关键字,则进一步查找前一子表,否则进一步查找后一子表。

function binSearch($arr, $target){ 
  $height = count($arr)-1; 
  $low = 0; 

  while($low <= $height){ 
    $mid = floor(($low+$height)/2);//获取中间数

    //两值相等,返回 
    if($arr[$mid] == $target){ 
      return $mid; 

    //元素比目标大,查找左部 
    } elseif ($arr[$mid] < $target){
      $low = $mid + 1; 

    //元素比目标小,查找右部
    } elseif ($arr[$mid] > $target){ 
      $height = $mid - 1; 
    } 
  } 
  return "查找失败"; 
}

扩展阅读

本文章首发在 Laravel China 社区

谦虚、自律、胸有成竹、不露城府